کتاب اصول ومبانی برنامه ریزی فرهنگی منتشر شد

کتاب " اصول ومبانی برنامه ریزی فرهنگی "از سری منابع آموزشی شهرداری ها از سوی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستائی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور ،استانداری هرمزگان و شهرداری کرمان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،در فصل نخست این کتاب تعریف مفاهیم پایه این مبحث شامل فرهنگ،برنامه ریزی فرهنگی و تاریخچه مفهوم برنامه ریزی فرهنگی بیان شده است.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی فرهنگی برای مدیریت های محلی عنوان فصل بعدی کتاب است که در ذیل موضوع شهرداری به مثابه کارگزار در برنامه ریزی فرهنگی به مباحث حفظ و احیای بافت های تاریخی،نماها و نشانه های شهری،مراکز و فضاهای فراهنگی،حمایت از آیین های محلی و ملی و دینی و آموزش فرهنگ شهری اشاره شده است.

عنوان فصل سوم کتاب،اصول راهنمای برنامه ریزی فرهنگی در سطح ملی است که درآن عناصر اصلی و کارکردهای برنامه ریزی فرهنگی و ابزارهای موجود در این بخش و مراحل نه گانه برنامه ریزی فرهنگی محلی تشریح شده است.

کد: 5002325

زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1392 02:32 ق.ظ

تعداد نمایش: 26

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.