مرکز آمار ایران:صدور پروانه احداث ساختمان5/4درصد افزایش یافت

تعداد چهار هزار و 290 پروانه احداث ساختمان زمستان سال 89 توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 4.5درصد و نسبت به فصل مشابه سال 88 21.1درصد، افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از چکیده اطلاعات مربوط به معاملات مسکونی شهر تهران در زمستان سال 89 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، مجموع مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال 89 بالغ بر 5009.7 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 5.9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال 88 حدود 14.6 درصد افزایش داشته است. همچنین حدود 14.8 درصد از مجموع کل زیر بنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد.

بر اساس این گزارش، مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان یکهزار و 168 مترمربع، محاسبه شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری در زمستان سال 89 بالغ بر 32هزار و 755 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته(پاییز سال 89) 12.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 88 حدود 29.7درصد افزایش داشته است.

این تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده، 12.8 درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد.با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحدمسکونی در این دسته از پروانه ها 7.6واحد بوده است.

تعداد 66هزار و 106 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور (به غیر از شهر تهران) صادر شده است که نسبت به فصل سال 88 حدود 4.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.4درصد، افزایش داشته است.

همچنین از کل تعداد پروانه های صادر شده پنج هزار و 627 پروانه معادل 8.5درصد مربوط به افزایش بنا و 60هزار و 479 پروانه معادل 91.5درصد مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 4.5 و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.8درصد، افزایش داشته است.

مجموع زیر بنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان حدود 26468.6 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته(پاییز 89) حدود 1.6درصد و نسبت به فصل مشابه سال 88 حدود 1.6درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5.9درصد افزایش داشته است.متوسط زیر بنای هر پروانه احداث ساختمان حدود 438 مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان حدود 22606.6 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته (پاییز 88)حدود 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 88 حدود 9.9 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان حدو 374 مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان سال 89 بالغ بر 200هزار و 413 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 1.7 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال 88 حدود 3.7درصد افزایش داشته است.با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان،متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها 3.3 واحد محاسبه شده است.

همچنین از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی حدود 35.8 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه،29.1درصد برای احداث ساختمان های 2 طبقه ،16.2 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه،10.4 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 8.4 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر می باشد.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می دهد که 30.7 رصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی ،43.7 درصد برای احداث ساختمان های بتن آرمه، 23.4 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن و 2.2درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

کد: 5002343

زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1392 02:32 ق.ظ

تعداد نمایش: 72

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.