ابلاغ‌الگوی‌تدوین‌اهم‌وظایف‌و‌ماموریت‌ها‌و‌شرایط‌ احراز روسای‌سازمان‌های‌وابسته‌به‌شهرداری‌ها‌به‌تفکیک‌هر‌سازمان‌به‌استانها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.